Kunder

Filtrera på kundtyp:

 • Utveckling av en ny tvärfunktionell programprocess med hänsyn till digital utveckling, konceptaffär och kommunikation, samt en ny processbaserad programorganisation.
 • Utveckling av intakeprocess för urval av nya programformat.
 • Utveckling av process och organisation för Dramaproduktion.
 • Utveckling av nya processer och ansvar för kommunikationsavdelningen i samband med outsourcing av trailerproduktion.
 • Metoder och verktyg för uppföljning av leverans, kvalitet och ekonomi.
 • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller, ansvar och processer samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
 • Utveckling och implementering av effektiva processer och verktyg för inhouse-produktion av kampanjer.
 • Analys, målbild och handlingsplan för ny CRM-organisation.
 • Etablering av inhouse-funktion för produktion av förpackningsdesign.
 • Behovsanalys, kravställning, upphandling och projektledning av nytt DAM-system.
 • Analys av redaktionell organisation utifrån effektivisering och besparingar samt anpassning till digital omställning.
 • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller, ansvar och processer samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
 • Implementering av nya redaktionella arbetsprocesser för effektiv publicering i alla kanaler.
 • Analys och genomförande av ny säljorganisation för att effektivisera försäljningsarbetet, öka omsättningen och anpassning utifrån nytt medielandskap och förändrade kundbehov.
 • Facilitering av ledningens strategiarbete utifrån effektivisering och anpassning till den digitala omställningen av branschen.
 • Utveckling och implementering av ny organisation och nya processer med tillhörande change management för IKEA Communications AB med bland annat produktionen av IKEA-katalogen för över 70 marknader; från produkt, kreation, inredning och foto till digital publicering och tryck.
 • Utredning kring organisation, ansvar och processer mellan de olika Ikea-bolagen för den globala webb-verksamheten.
 • Analys och utveckling av effektiva processer och organisation för IKEAs centrala Event-produktion.
 • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
 • Uppföljningsmodell för medieköp som ger möjlighet till en löpande analys av effekt i förhållande till investering.
 • Uppbyggnad av ny inhouse-avdelning för produktion av reklam/informationsmaterial i alla kanaler, inkl rekrytering av personal, utveckling av nya arbetsprocesser och verktyg.
Bauer Media Group Logotype
 • Analys av de redaktionella organisationerna i Tyskland (Hamburg, Köln, München, Rastatt), England (London, Peterborough) och Polen (Warsawa, Wroclaw) för över 250 titlar/sajter, varav några är de största i Europa. Fokus på organisation, roller och effektiva processer samt samverkan mellan redaktioner och samordning/planering av content tvärs varumärken och kanaler.
 • Utveckling av målbilder för justerad redaktionell organisation inklusive ny deskstruktur, definition av nya roller och ansvar, enklare och effektivare/kortare processer samt struktur för samordning/planering av content tvärs varumärken och kanaler.
 • Framtagning av business case och roadmap för utveckling och implementering av ny redaktionell organisation, nya roller och processer.
Scania Logotype
 • Analys av den globala marknads- och kommunikationsfunktionen (kampanj, content/digitalt, varumärke, bild och video, mässor, event, koncerninfo, sustainability, press, PR, PA och IR) samt samverkan med beställare, byråer och lokala marknadsfunktioner ute i världen.
 • Utveckling av målbilder för ny organisationsstruktur, ansvar och nya huvudprocesser för planering, projektledning och publicering tvärs kanaler samt gränssnitt för samverkan med beställare, byråer och lokala marknadsfunktioner. Målbilder för central och lokal aktivering, kanalstrategi, -mätning och KPI:er samt målbilder för inhouse-funktion.
 • Framtagning av business case och roadmap för utveckling och implementering av ny organisation, processer och rutiner.
Oriflame Sweden Logotype
 • Analys av behovet av digitalt content på olika marknader i Europa, Asien och Amerika som komplement till den tryckta katalogproduktionen. Genomgång av digitala aktiviteter med tillhörande resultat på olika marknader och identifiering av framtida behov.
 • Analys av webbtrafik, trafikkällor, kundresor, målgrupper och köpbeteenden samt SoMe. Analys av produktområden och försäljning samt lanseringar i förhållande till kommunikation och content.
 • Utveckling av en Content-matris med befintliga och nya typer av digitalt content för olika syften med definierade ansvar, processer, volymer och tillhörande governance-modell.
 • Analys av den europeiska marknads- och produktutvecklingsavdelningen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case. (”Floor Care and Small Appliances”)
 • Utarbetande av målbild och handlingsplan för ökad effektivitet och bättre samspel mellan centralt och lokalt, inkluderat potential.
 • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi för 3 marknader med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.
 • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
 • Analys av organisation och process för content-framställning.
 • Utarbetande av ny content-strategi samt KPI:er och mål.
 • Utveckling av ny kanaloberoende content-process samt verktyg för prioritering, planering, styrning och uppföljning av produktionen.
 • Ny organisation med tydliga ansvar och roller samt implementeringsplan.
Apotek Hjärtat Logotyp
 • Analys av Marknads och Kommunikationsfunktion (Varumärke, Corporate Communications, intern- och marknadskommunikation, lojalitet och digital kommunikation). Stort fokus kring organisation, processer, effekt, tillväxt och investeringar utifrån digitalisering och e-handel samt en förändrad marknads- och konkurrenssituation.
 • Målbilder för en tydligare och effektivare organisation med tydligare gränssnitt mot affärsområden och e-com-organisationen.
  Utveckling av kommunikationsstrategi utifrån affärsmål och -plan samt brand- och taktisk kommunikation, nya och befintliga kunder, aktiviteter, kanaler och reach.
 • Framtagande av en ny tvärfunktionell huvudprocess och KPI:er för kampanj- och content kopplade till den nya organisationen.
 • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Framtagning av ny kommunikationsstrategi och KPIer med tydlig koppling till verksamhetsmålen, ny organisationsstruktur med tydligare ansvar och mandat, ny medie- och kanalstrategi med optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av kommunikationsinsatser och resultat.
 • Analys av avdelningarna för Strategisk kommunikation (kampanj, content, varumärke, interninformation, IR och Press/PR/PA) och Försäljning Online (digital försäljning inkl. produktinformation, CRM, Analys, UX/UI), inklusive byråsamarbeten och mediainvesteringar för både bank- och försäkringsverksamheten.
 • Utveckling av målbilder för ny samordnad organisation med nya processer och ansvar samt nya gränssnitt för samverkan med beställare och byråer. Målbilder för traditionella och digitala kanaler och effektmätning samt för inköp, kostnadshantering och KPIer samt inhouse-funktion.
 • Framtagning av business case och roadmap för utveckling och implementering av ny organisation, roller och processer.
 • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Analys av processer och ansvar för olika typer av content för alla kanaler (produktinformation, redaktionellt content, marknadsmaterial, butiksmaterial) med tillhörande målbild, åtgärdsplanoch potential.
 • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.
 • Analys av SAS Internationals globala marknadsorganisation med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Utarbetande av målbild och handlingsplan för ökad effektivitet och bättre samspel mellan centralt och lokalt, inkluderat potential.
 • Analys av koncernfunktionen för Kommunikation (varumärke, corporate- och  internkommunikation, marknadskommunikation, digital kommunikation), lokala kommunikationsfunktioner, byråsamarbeten och medieinvesteringar. Fokus kring central/lokal ansvarsfördelning och samspelet med affärsområden.
 • Utveckling av målbilder för en tydligare koncernfunktion med förbättrat samspel med affärsområden och lokala kommunikationsfunktioner. Nya nordiska, tvärfunktionella processer med tillhörande KPI:er.
 • Business case och roadmap för utveckling och implementering av justerad organisation, roller och processer, både inom koncernfunktionen och kommunikationsfunktionerna i länderna.
 • Analys av informationsavdelningens organisation, processer och inköp.
 • Framtagande av ny organisation och implementering av nya arbetsprocesser för kommunikationsenheten, webb-redaktionen och inhouse-funktionen.
 • Utveckling av samarbetet mellan centralt och lokalt.
 • Behovsanalys, kravställning, upphandling och implementering av nya byråer för PR, Kampanj och Interninformation.
 • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Utarbetande av ny organisationsstruktur och genomförande av nya arbetsprocesser för planering av marknadsarbetet samt processer för inhouse-produktion av kommunikation i alla kanaler.
 • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.
 • Utveckling av digital strategi för utgivningen av läromedel.
 • Analys av redaktionell organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion av Allmänlitteratur och Läromedel.
 • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser på redaktionen.
 • Utveckling av målbild, organisation och inriktning samt handlingsplan och business case för en outsourcad produktionsavdelning.
 • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionerna med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Uppbyggnad av ny inhouse-avdelning för produktion av reklam/informationsmaterial i alla kanaler.
 • Rekrytering av byråchef och personal, utveckling av nya arbetsprocesser och verktyg samt gränssnitt och samverkan med reklambyråer.
 • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
 • Analys och målbild för organisation och processer för Unionens externa webb och interna webbtjänster.
 • Utveckling av processer och flöden mellan den demokratiska styrelsen och den operativa ledningen.
 • Efteranalys av den interna hanteringen av en specifik krissituation.
 • Analys av säljorganisationen med tillhörande målbild, handlingsplan och potential.
 • Utarbetande av ny organisationsstruktur i syfte att effektivisera försäljningsarbetet, öka omsättningen och anpassning utifrån nytt medielandskap och förändrade kundbehov.
 • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion inom Bonniers alla bokförlag.
 • Utveckling av målbild, organisation och inriktning samt handlingsplan och business case för en gemensam produktionsavdelning.
 • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser på redaktionen.
 • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Utarbetande och genomförande av nya arbetsprocesser, ansvar och mandat för strategisk och taktisk kommunikation i alla kanaler.
 • Utarbetande av ny byråstruktur utifrån affärsbehov och målsättningar samt framtagning av kravställning för upphandling och utvärdering av byråer.
 • Analys av den europeiska marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Nya processer för digitaliserad produktinformation i samband med införandet av ny E-Com.
 • Nya processer och verktyg för effektiv produktion av kampanjer, katalog och bild i alla kanaler.
 • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
 • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionerna på Telenor, Bredbandsbolaget och Glocalnet med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Uppbyggnad av intern bildproduktion i samband med ny e-handel.
 • Analys och effektivisering av reklamproduktionen.
 • Utveckling och implementering av nya processer för kampanjarbetet.
 • Rekrytering och kompetensutveckling.
 • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Analys av den nordiska inhouse-byrå verksamhetens organisation och processer (3 länder).
 • Utveckling av åtgärdsplan med business case.
 • Rekrytering av nordisk reklamchef.
 • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och processer för kommunikationsfunktionen samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
 • Analys av marknadsfunktionens med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Analys av marknadsfunktionens med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
 • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion inom Norstedts alla bokförlag.
Peak Performans logotype
 • Utveckling och implementering av nya arbetsprocesser och verktyg för produktinformation för e-handel och webb.
 • Översyn av leverantörsstruktur och uppbyggnad av nytt DAM-system.
 • Utvecklingsarbete för ny global marknadsorganisation (varumärke, kreation, content/copy/bild, kanalval, uppföljning och kunskapsutbyte. Ansvarsfördelning globalt vs regionalt vs lokalt).
 • Ramverk för organisation, utvärdering av organisatoriska scenarier, konsekvensanalys och övergripande marknadsprocess.
 • Dokumentation av organisatorisk lösning, framgångsfaktorer och åtgärdsbehov.
 • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionen hos en av sveriges största banker (varumärke, koncerninfo, TV, Webb, App, SoMe, intranät, nyhetsbrev, produktinformation, POS-material) samt samverkan med beställare, byråer och lokal aktivering. Analys av kanalval, kontaktkostnader och räckvidd.
 • Utveckling av målbilder för ny organisation med nya processer samt gränssnitt för samverkan med beställare och lokal aktivering. Hantering av marknads-, koncern- och produktinformation.
 • Målbilder kanalval, aktivitetsplanering (traditionella och digitala kanaler), effektmätning och KPI:er samt scenarier för inhouse-funktion.
 • Potential och åtgärdsplan för utveckling och införande av nya processer, verktyg och organisation.
Hallöfs Logotype
 • Analys av marknads- och kommunikationsavdelningen (projektledning, annonsering, SEM, content, produktinformation, varumärke, kundinsikt, press/PR, sponsring, SoMe, butikskommunikation och E-com) med syfte att skapa enkla och effektiva processer och nöjdare medarbetare. Analys av kommunikativ effekt kopplad till affärsmål utifrån brand- vs taktiskt.
 • Målbilder för organisation, roller, ansvar och processer inklusive global och lokal aktivering. Målbilder för fördelningen mellan brand- respektive taktisk kommunikation på respektive marknad, kanalval, hantering av produktinformation, e-handel.
 • Potentialbedömning och åtgärdsplan för utveckling och införande av nya processer, verktyg och organisation.
 • Analys av redaktionell organisation utifrån effektivisering och anpassning till digital omställning. Utarbetande av ny redaktionell organisation, roller och ansvar samt processer och verktyg för planering av utgivning, innehåll och publicering i alla kanaler hos Aller Danmark.
 • Implementering av ny organisation, nya redaktionella arbetsprocesser och planeringsverktyg.
 • Analys annonsförsäljning, B2B (processer, effektivitet och lönsamhet inom digitalt, print, native, event för egna titlar och uppdragsförsäljning).
 • Framtagning av ny B2B-organisation för effektivare försäljning och ökad omsättning. Strategi och KPI:er för nykundbearbetning och kundutveckling samt modeller för lönsamhetsanalys. Potentialbedömning och åtgärdsplan.